Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 998,40 kW w gminie Kowala

Firma Usługowo – Handlowa Makowski Maciej otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
Oś Priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii (OZE)
na realizację projektu nr RPMA.04.01.00-14-9266/17 pt. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 998,40 kW w gminie Kowala”.

Celem projektu jest: Wykorzystanie potencjału OZE poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 998,4 kW, służącej do produkcji energii elektrycznej.
Rezultatem realizacji projektu będzie:
- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2
- Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
- Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami i przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wartość projektu: 5 430 450,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 499 999,40 PLN